Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Royal Garden Beach

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ
 
Zeynep Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi (“ZEYNEP A.Ş.”) olarak çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve ZEYNEP A.Ş. ile herhangi bir hukuki ilişkiye giren üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasının ve gizliliğinin temel bir hak olduğuna inanıyor ve güvenliğinizi sağlamak için çalışıyoruz. Bu nedenle, yürürlükte olan mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi aydınlatmak istiyoruz.
 
1)  Veri Sorumlusu Sıfatı
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ZEYNEP A.Ş., kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişi olarak veri sorumlusu sıfatına sahiptir. Veri sorumlusu olarak ZEYNEP A.Ş.’nin kişisel verilerini işlediği kişileri aydınlatma, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini veya verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve verilerin muhafazasını sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.
 
2)  ZEYNEP A.Ş. Tarafından Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı
 
ZEYNEP A.Ş. bünyesinde çalışanlara ait kişisel veriler, misafirlere ait kişisel veriler, ZEYNEP A.Ş. ile herhangi bir hukuki ilişkiye giren kişilere ait kişisel veriler ve kanuna uygun yollarla elde edilen diğer tüm kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak işlenmektedir.
 
Kişisel verileriniz;
 
i)  hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak;
 
ii)  doğru ve gerektiğinde güncel olarak;
 
iii)  belirli, açık ve meşru amaçlar ile;
 
iv)  işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak; ve
 
v)   ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.
 
3)  Kişisel Verilerinizi Ne İçin Kullanıyoruz?
 
ZEYNEP A.Ş. tarafından çalışanların, misafirlerin ve ilgili diğer kişilerin adı-soyadı, kimlik numarası, adres ve iletişim bilgileri, eğitim bilgileri ve fotoğraf gibi kişisel verileri Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde aşağıda açıklanan amaçlarla toplanmakta, işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir:
 
i)  Taraflar arasında kanuna uygun bir konaklama sözleşmesi veya iş akdi kurulması için yasal ve uygulamadan kaynaklı gerekliliklerin yerine getirilmesi;
 
ii)  İlgili mevzuatta düzenlenen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerde bulunulması;
 
iii)  Kamu kurum ve kuruluşları ile yasalardan kaynaklı olarak ZEYNEP A.Ş.’nin denetlenmesi amacıyla yapılacak teftişlerde yetkili kişilerin görevlerini yerine getirebilmesi;
 
iv)  ZEYNEP A.Ş.’ye ait web sitesinin, mobil aplikasyonların hazırlanması, oluşturulması, güncellenmesi ve yönetilmesi;
 
v)   Kişilerin kullanıcı adı ve şifre kullanarak giriş yaptığı veya yapabileceği web sitesi, mobil uygulama gibi mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihler, işlemler ile gezinme süresi ve ilgili diğer detayların elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi;
 
vi)  1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ile ilgili mevzuatta öngörülen şekilde ve mevzuatın zorunlu kıldığı sebeplerle idari mercilere olan bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi;
 
vii)  ZEYNEP A.Ş. tarafından ilgili kişilerin banka hesaplarına yapılan ödemeler kapsamında hesap bilgisi ve sistemde kayıtlı diğer bilgilerin güvenli ortamda saklanması; ve
 
viii) ZEYNEP A.Ş.’nin işbirliği içerisinde olduğu gerçek veya tüzel kişilerle ortak etkinlikler ve projeler gerçekleştirilebilmesi amacıyla çalışanların, misafirlerin ve ilgili diğer kişilerin bilgilerinin ve faaliyetlerin paylaşılması.
 
Kişisel verilerinizin işlenmesine dair izninizi dilediğiniz zaman güncelleyebilir ve bu konudaki rızanızı geri alabilirsiniz. Geri almaya ilişkin beyanınız tarafımıza ulaştığı anda kişisel verilerinizin işlenmesi durdurulacaktır.
 
4) Kişisel Verilerinizin Toplanması
 
Kişisel verileriniz, konaklama esnasında tarafınızca ibraz edilen bilgi ve belgeler kapsamında, toplanması zorunlu olan veriler dışındaki veriler için izniniz doğrultusunda, oteldeki ön büro çalışanları tarafından veya ZEYNEP A.Ş.’ye ait web siteleri, internet üzerinden doldurulan veya fiziki olarak tarafımıza ulaştırılan iş başvuru formları, mobil uygulamalar, stant çalışmaları ve etkinlikler aracılığıyla, ZEYNEP A.Ş. ile kurulan ilişki çerçevesinde yasal gereklilikler dolayısıyla sözlü veya yazılı olarak toplanır.
 
5) Kişisel Verileriniz Kiminle ve Neden Paylaşılır
 
ZEYNEP A.Ş. kural olarak misafirlere, çalışanlara ve verisi işlenen diğer kişilere ait kişisel verileri sahiplerinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarmaz.
 
Bununla birlikte yasal zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla Jandarma Genel Komutanlığı’na; finansal planlama ve hesaplama yapılması ile şirketler hukukundan kaynaklanan gereksinimlerin yerine getirilmesi amacıyla Türkiye'de ve/veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişi ve kuruluşlar ile ZEYNEP A.Ş.’nin iştirakleri, bağlı şirketleri, acenteleri, tedarikçileri veya iş ilişkisinde bulunduğu üçüncü kişi ve kuruluşlara mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılabilmektedir.
 
6) KVKK uyarınca ZEYNEP A.Ş.’nın Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmadan İşleyebileceği Haller
 
KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde ZEYNEP A.Ş., açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
 
i)  Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde;
 
ii)  Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması durumunda;
 
iii)  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda;
 
iv)  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumunda;
 
v)   Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması durumunda;
 
vi)  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda; ve/veya
 
vii)  Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda.
 
7)  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklar
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin;
 
i)   İşlenip işlenmediğini öğrenme;
 
ii)  İşlenmişse bilgi talep etme;
 
iii)  İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 
iv)  Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme;
 
v)    Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme;
 
vi)   KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 
vii)  Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (v) ve (vii) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
 
viii) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
 
ix)   KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 
haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
 
Başvurularınızın tarafımızca en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacağını, yanıtımızın size ulaşmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na başvuru yapabileceğinizi hatırlatırız. KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan ZEYNEP A.Ş.’ye bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
 
Bu çerçevede ZEYNEP A.Ş.’ye yapılacak başvurular yazılı olarak şahsen, noter kanalıyla veya info@royalgarden.cc adresine e-posta gönderilerek yapılabilir.
Uygulama - Fark Bilişim 2019